واردات قطعات خاص الکترونیک، مخابراتی، ابزار دقیق و صنعتی