چاه ارت

  فرشنده ، اجراء ، تاییده   پروژهای ارت:

 سازمان ها ، ادارات ، صنایع ، سایت ها،ایستگاه های انتقال،اماکن    

 

((  با توجه به ماده 22 آئین نامهحفاظت تاسیسات الکتریکی کارگاه و با توجه به دستورالعملهای وزارت کار))

 احداث چاه ارت،تست ، اندازه گیری و صدور تأییدیه توسط مشاور مرکز تحقیقات وزارت کار

  اجرای استاندارد چاه ارت با لوازم مورد نیاز مطابق با دستورالعمل های اداره کار و نظام مهندسی

-   اجراي چاه ارت جهت كليه دستگاهها و تجهيزات برقي كارخانجات صنعتي زير 2 اهم بر طبق استاندارد وزارت كار

-  اجرای پروژهای ارت : منازل ، اماکن ، هتل ها ، کارگاه ها ، کارخانه ها

-  تاییده لازم برای چاه ارت ، ایمنی برق ، آتش نشانی ، ...

- شرکت ها و کارخانجات برای ارائه به بازرسان اداره کار

- ساختمان های مسکونی و صنعتی جهت ارائه به شرکت برق برای اخذ انشعاب برق  (کنتور)

- ساختمان های مسکونی و صنعتی برای ارائه به نظام مهندسی و اخذ پایان کار

- تعیین مقاومت ویژه خاک با دستگا ه مورد تایید وزارت نفت

- دستگاههای ATM

- نمایندگی های خودرو

- سوله های صنعتی 

-  فروش تمام تجهیزات و ملزومات  اکتیو  و پسیو  سیستم های ارت

 

جهت دانلود فایل اجرای چاه ارت کلیک کنید.